MATTORGROUP

GDPR

Adatkezelő megnevezése: Mattor Automatika Kft
Adatkezelő székhelye: 9023 Győr, Mészáros Lőrinc u. 13/B
Adatkezelő e-elérhetősége: office@mattorgroup.com
Adatkezelő képviselője: ügyvezető

  1. Adatkezelés szabályai

Mattor Automatika Kft, 9023 Győr, Mészáros Lőrinc u 13/B
office@mattorgroup.com
adatvédelmi felelős: Busa Bence

Jelen adatkezelési tájékoztató időbeli hatálya 2018. 05 hó 01-jétől visszavonásig tart.

Mint a www.mattor.hu (továbbiakban: honlap) üzemeltetője, a Mattor Automatika Kft tájékoztatja látogatóit, hogy jelen honlappal kapcsolatosan csak a jelen adatvédelmi tájékoztatóba foglaltak alapján kezel személyes adatokat.

E tájékoztató a Mattor Automatika Kft Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata alapján készült, tárgyi hatálya kiterjed a Mattor Automatika Kft által a honlap üzemeltetése során megvalósított minden olyan folyamatra, amely során az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 3. § 2. pontjában meghatározott személyes adat kezelése megvalósul.

A jelen tájékoztató fogalmai megegyeznek az Infotv. 3. §-ában meghatározott értelmező̋ fogalommagyarázatokkal.

A Mattor Automatika Kft kijelenti, hogy személyes adatot csak jog gyakorlása vagy kötelezettség teljesítése érdekében kezel. A kezelt személyes adatokat magáncélra nem használja fel, az adatkezelés mindenkor megfelel a célhoz kötöttség alapelvének –amennyiben az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok kezelése egyébként jogellenes, az adatok törlésre kerülnek.

A Mattor Automatika Kft személyes adatot csak az érintett előzetes hozzájárulása vagy törvényi előírás alapján kezel.

Jelen tájékoztató célja, hogy a Mattor Automatika Kft az adat felvétele előtt minden esetben közölje az érintettel az adatkezelés célját, valamint az adatkezelés jogalapját és az adatkezelésre vonatkozó minden fontos információt.

A Mattor Automatika Kft szervezeti egységeinél adatkezelést végző̋ alkalmazottak kötelesek a megismert személyes adatokat üzleti titokként megőrizni. Ennek céljából a személyes adatokat kezelő̋ és azokhoz hozzáférési lehetőséggel rendelkező̋ munkatársaink Titoktartási nyilatkozatot tettek.

A Mattor Automatika Kft mindenkori ügyvezető igazgatója a Mattor Automatika Kft sajátosságainak figyelembe vételével határozza meg az adatvédelem szervezetét, az adatvédelemre valamint az azzal összefüggő̋ tevékenységre vonatkozó feladat- és hatásköröket, és jelöli ki az adatkezelés felügyeletét ellátó személyt.

A Mattor Automatika Kft munkatársai munkájuk során gondoskodnak arról, hogy jogosulatlan személyek ne tekinthessenek be személyes adatokba. A személyes adatok tárolása, elhelyezése úgy került kialakításra, hogy az jogosulatlan személy részére nem hozzáférhető̋, megismerhető̋, megváltoztatható, megsemmisíthető̋.

  1. Az érintettek jogainak érvényesítése

Az a természetes személy, aki a személyes adat alapján közvetlenül vagy közvetve azonosítható, tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését vagy az adatok harmadik fél részére történő továbbítását a Mattor Automatika Kft feltüntetett elérhetőségein.

A Mattor Automatika Kft a beérkezett, az érintett személyes adatának kezelésével összefüggő̋ kérelmére az érkezésétől számított legkésőbb 30 – napon belül, tiltakozási jog gyakorlása esetén 5 – napon belül írásban, közérthető̋ formában választ ad.

A tájékoztatás kiterjed az Infotv. 15. § (1) bekezdésében meghatározott információkra, amennyiben az érintett tájékoztatása törvény alapján nem tagadható meg.

A tájékoztatás fő szabály szerint ingyenes, költségtérítést Mattor Automatika Kft csak az Infotv. 15. § (5) bekezdésében meghatározott esetben számít fel.

A Mattor Automatika Kft kérelmet csak az Infotv. 9. § (1) bekezdésében vagy a 19. §-ában meghatározott okokból utasít el, erre csak indoklással, az Infotv. 16. § (2) bekezdésében meghatározott tájékoztatással, írásban kerül sor.

A valóságnak nem megfelelő̋ adatot az adatot kezelő̋ szervezeti egység vezetője – amennyiben a szükséges adatok és az azokat bizonyító közokiratok rendelkezésre állnak – helyesbíti, az Infotv. 17. § (2) bekezdésében meghatározott okok fennállása esetén intézkedik a kezelt személyes adat törlése iránt.

Az érintett személyes adata kezelése elleni tiltakozásának elbírálásának időtartamára – de legfeljebb 5 napra – az adatkezelést az adatkezelést végző̋ szervezeti egység vezetője felfüggeszti, a tiltakozás megalapozottságát megvizsgálja és döntést hoz, amelyről a kérelmezőt az Infotv. 21. § (2) bekezdésében foglaltak szerint tájékoztatja.

Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatot kezelő̋ szervezeti egység vezetője az Infotv. 21. § (3) bekezdésében meghatározottak szerint jár el.
A Mattor Automatika Kft az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt, illetve az általa vagy az általa igénybe vett adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is megtéríti. A Mattor Automatika Kft mentesül azonban az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Ugyanígy nem téríti meg a kárt, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Az érintett a Mattor Automatika Kft adatkezelési eljárásával kapcsolatos panasszal a NAIH-hoz fordulhat:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
www.naih.hu

A Mattor Automatika Kft honlapjának használata során megvalósuló adatkezelések

Az adatkezelés helye: Cég címe: 9023 Győr, Mészáros Lőrinc u 13/B

4.1. A honlap adatkezelése

A Mattor Automatika Kft honlapjához bárki kiléte felfedése és személyes adatai megadása nélkül hozzáférhet, a honlapon és az ahhoz kapcsolt oldalakon szabadon és korlátozás nélkül szerezhet információkat. Nem személyhez kötött információkat azonban korlátlanul és automatikusan gyűjt a weblap a látogatókról. Ezekből az adatokból személyes adat azonban nem nyerhető̋, így az Infotv. hatálya alá tartozó adatkezelést nem valósul meg.

A Mattor Automatika Kft a honlapon a Google Analytics webanalitikai szolgáltatást használja. A Google Analytics „sütiket” (cookies), a honlaplátogató számítógépén elhelyezett szövegfájlokat használ, amelyek célja, hogy segítse a weboldal használatának elemzését. A sütik által generált, a honlap használatára vonatkozó információkat (a honlaplátogató IP-címét) a Google amerikai egyesült államokbeli szervereire továbbítja, és ott tárolja.

A Google nem kapcsolja össze a sütik által generált információkat más adatokkal – éppen ezért a hatályos adatvédelmi szabályozás alapján nem valósítja meg személyes adatok kezelését. A honlaplátogató böngészője megfelelő̋ beállításainak kiválasztásával visszautasíthatja a sütik használatát.

A jelen weboldal használatával a honlaplátogató hozzájárul adatainak feldolgozásához a fentiekben meghatározott módon és célokra.

A Google a fenti információkat a honlap az Ön által történő̋ használatának értékelésére, elemzésére, a weboldalon végrehajtott tevékenységekről szóló riportok összeállítására, valamint a honlapon végrehajtott tevékenységekkel és az internethasználattal kapcsolatos egyéb szolgáltatások nyújtására használja.

4.2. Kapcsolatfelvétel a Mattor Automatika Kft-vel

A Mattor Automatika Kft honlapján lehetősége van a látogatónak a Mattor Automatika Kft-vel történő̋ kapcsolatfelvételre: egy űrlap kitöltésével megadhatóik a kapcsolatfelvételhez szükséges releváns adatok. Az adatok elküldésére azonban csak akkor van lehetősége az érintettnek, ha elfogadja a Mattor Automatika Kft adatkezelési szabályait, ezt egy jelölő négyzet bejelölésével teheti meg, máskülönben nem tudja megküldeni az üzenetét.

Jelen adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása [Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja és 6. § (6) bekezdése], miszerint „az érintett kérelmére indult más ügyben az általa megadott személyes adatok tekintetében az érintett hozzájárulását vélelmezni kell”.

adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-………/2015… adatkezelés célja: a Mattor Automatika Kft-vel történő̋ kapcsolatfelvétel elősegítése

kezelt adatok köre: név, e-mail cím, tárgy, üzenet szövege

adatkezelés jogalapja: az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja szerinti érintetti hozzájárulása.
adattárolás határideje: a kapcsolatfelvételi ügy elintézéséig (a cél megvalósulásáig),

adattárolás módja: elektronikus
5. Jelen tájékoztatóban nem meghatározott kérdések
A jelen tájékoztatóban nem meghatározott kérdésekben az Infotv. szabályai az irányadóak.

GDPR